Algemene voorwaarden


ALGEMENE VOORWAARDEN van AKaa business solutions ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24326943.

Artikel 1. Definities

 1. Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon met wie AKaa business solutions een overeenkomst is aangegaan
 2. Opdrachtnemer: AKaa business solutions
 3. Partijen: Partijen bij de te sluiten overeenkomst
 4. Netiquette: de algemeen aanvaarde gedragsregels op het internet zoals vastgelegd in RFC1855

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Al onze aanbiedingen, overeenkomsten tot verkoop en/of levering van onze artikelen, diensten, aanvullende diensten, werkzaamheden en adviezen worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden, behoudens andere dwingendrechtelijke bepalingen. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met AKaa business solutions overeengekomen te worden.
 2. De door de opdrachtgever en/of derde gehanteerde algemene voorwaarden gelden niet, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk door AKaa business solutions aanvaardt.
 3. Mocht enige bepaling van de algemene voorwaarden nietig zijn, of vernietigd worden, dan zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zal de nietige of vernietigde bepaling van deze algemene voorwaarden worden vervangen door een geldige bepaling waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling in acht worden genomen.
 4. In geval van strijdigheid van bepalingen in de overeenkomst, algemene voorwaarden of bijlage, geldt de volgende rangorde.

Artikel 3. Tot stand komen van een overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand door een persoonlijke aanvraag of via elektronische melding via de website van AKaa business solutions. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever de bevestiging van de aanvraag van AKaa business solutions heeft ontvangen.
 2. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de opdracht voortvloeit dat deze voor bepaalde tijd is aangegaan.
 3. De overeenkomst omvat in ieder geval de volgende werkzaamheden c.q. leveringen c.q. dienstverlening:
  1. Het verlenen van hostingsdiensten door AKaa business solutions aan de opdrachtgever gedurende de looptijd van de overeenkomst;
  2. Het registreren en beheren van domeinnamen voor de opdrachtgever gedurende de looptijd van de overeenkomst.
 4. De wederpartij is niet gerechtigd zijn rechten en/of verplichtingen, voortvloeiend uit een of meerdere gesloten overeenkomsten, aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AKaa business solutions.

Artikel 4. Tarieven

 1. AKaa business solutions is gerechtigd de gehanteerde tarieven te verhogen. AKaa business solutions zal opdrachtgever 1 maand van tevoren op de hoogte stellen van essentiële tariefswijzigingen. Tariefswijzigingen ten gevolg van wisselkoersen vermeld AKaa business solutions op haar website. Opdrachtgever heeft bij prijsverhoging, uitgezonderd een verhoging conform artikel 4.4 het recht de betreffende overeenkomst binnen 7 dagen na kennisgeving van de tariefswijziging schriftelijk op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.
 2. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. De tarieven zijn in euro.
 3. Indien blijkt dat bij de aanvraag of overeenkomst door opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist waren heeft AKaa business solutions het recht de prijzen hierover aan te passen of betreffende overeenkomst per direct op te zeggen.
 4. Een tussentijdse verandering van wettelijke heffingen en/of verandering respectievelijk indexering van het niveau van lonen en kosten kan door AKaa business solutions aan de opdrachtgever worden doorberekend. Met indexering van het niveau van lonen en kosten wordt steeds bedoeld een aanpassing conform de meest recente door het centraal bureau voor de statistiek gepubliceerde prijsindex CAO lonen voor zakelijke dienstverlening.
 5. Indien AKaa business solutions van mening is dat een door opdrachtgever aangegeven projectwijziging een meerwerkopdracht is, zal AKaa business solutions daarvan melding doen aan cliënt, alvorens tot uitvoering over te gaan. De vermelding zal op verzoek van opdrachtgever worden gevolgd door een opgave van de prijs en overige condities. Opdrachtgever zal zo spoedig mogelijk beslissen over het voorgestelde meerwerk.
 6. Alle offertes en aanbiedingen van AKaa business solutions zijn vrijblijvend. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot 14 dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht.

Artikel 5. Betalingsvoorwaarden

 1. Alle facturen zullen door de opdrachtgever worden betaald in euro’s door storting of overmaking conform de op de factuur vermelde betalingscondities dan wel de anderszins schriftelijk overeengekomen betalingscondities. Bij gebreke van specifieke betalingscondities zal opdrachtgever binnen 30 dagen na factuurdatum betalen. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot korting of verrekening.
 2. Na het verstrijken van 30 dagen na factuurdatum is opdrachtgever, die niet tijdig betaalt van rechtswege in verzuim, zonder dat hier ingebrekestelling voor is vereist.
 3. Bij een niet tijdige betaling is opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het door opdrachtgever aan AKaa business solutions verschuldigde bedrag. Alle buitengerechtelijke (incasso)kosten (waaronder de kosten gemaakt voor het opstellen en verzenden van aanmaningen, het voeren van schikkingsonderhandelingen en andere handelingen ter voorbereiding van een mogelijke gerechtelijke procedure) alsmede gerechtelijke kosten komen voor rekening van koper. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend op basis van het rapport Voorwerk II en worden vermeerderd met € 25,00 registratiekosten.
 4. De vordering tot betaling is direct opeisbaar in geval opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op de vermogensbestanddelen van opdrachtgever wordt gelegd, opdrachtgever overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
 5. AKaa business solutions heeft het retentierecht op alle zich onder haar bevindende gegevens, papieren en andere goederen, tot aan het moment waarop opdrachtgever al hetgeen hij aan AKaa business solutions verschuldigd is heeft voldaan.
 6. Vanaf de dag dat betaling dient te geschieden, is opdrachtgever een rentevergoeding verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente of van 1% indien de wettelijke rente lager is dan 1%, van het factuur- of termijnbedrag voor iedere maand of gedeelte van 1 maand, waarmee de vervaldag wordt overschreden.
 7. Bezwaren tegen de hoogte van de door AKaa business solutions in rekening gebrachte en/of geïncasseerde bedragen dient de klant zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 15 dagen na dagtekening van de rekening schriftelijk of per e-mail aan AKaa business solutions kenbaar te maken. Na het verstrijken van die termijn wordt de opdrachtgever geacht akkoord te zijn gegaan met de hoogte van het bedrag dat op de rekening is vermeld.

Artikel 6. Levering en gebruik van de dienst

 1. De klant is verplicht redelijke instructies van AKaa business solutions ten aanzien van het gebruik van de dienst op te volgen.
 2. Het is opdrachtgever niet toegestaan de door AKaa business solutions geboden voorzieningen te gebruiken om onbevoegd toegang te zoeken of te verkrijgen tot netwerken of computersystemen van derden, verkregen informatie onrechtmatig te gebruiken en/of programmatuur te beschadigen of te gebruiken.
 3. Het is opdrachtgever niet toegestaan het door AKaa business solutions geboden voorzieningen te handelen in strijd met de wet, de goede zeden, de openbare orde, de richtlijnen van de Reclamecodecommissie, de overeenkomst en of de Netiquette. Onder deze handelingen wordt onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan:
  1. Spam: het verzenden van ongevraagde post per e-mail of fax, al dan niet in grote hoeveelheden;
  2. Het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden;
  3. Het openbaar maken of verspreiden van kinderpornografie;
  4. Het opzettelijk verspreiden van computervirussen;
  5. Hacken, het tegen de wil van de eigenaar of beheerder opzettelijk en zonder toestemming binnendringen in een computersysteem of een deel daarvan;
  6. De verkoop van illegale goederen en/of diensten waarvan de verkoop in land van herkomst en/of land van aanbieding onwettig is;
  7. De verkoop van niet bestaande producten of van producten die de klant met opzet niet gaat leveren;
  8. Het doel bewust overmatig belasting van servers.
 4. Als AKaa business solutions van mening is dat er sprake is van gevallen zoals genoemd in bovengenoemd artikel 6.3 heeft AKaa business solutions het recht om de door de opdrachtgever geplaatste informatie te verwijderen en/of de toegang tot de dienst tijdelijk of definitief te beëindigen en de kosten hiervoor in rekening te brengen.
 5. Opdrachtgever moet de door AKaa business solutions aan opdrachtgever verstrekte gebruikersnamen en wachtwoorden geheim houden. AKaa business solutions is niet aansprakelijk voor misbruik van gebruikersnamen en wachtwoorden en mag er vanuit gaan dat een opdrachtgever die zich aanmeldt ook daadwerkelijk opdrachtgever is. Opdrachtgever dient AKaa business solutions op de hoogte te stellen als opdrachtgever een vermoeden heeft dat de gebruikersnamen en wachtwoorden in handen zijn gekomen van onbevoegden. AKaa business solutions heeft het recht doeltreffende maatregelen te nemen in dergelijke gevallen.
 6. Als AKaa business solutions tekort schiet in de nakoming van één of meer van haar verplichtingen uit overeenkomst, zal de opdrachtgever AKaa business solutions hiervoor in gebreke stellen, tenzij nakoming van de betreffende verplichtingen reeds blijvend onmogelijk is. In dat geval is AKaa business solutions onmiddellijk in gebreke. De ingebrekestelling zal schriftelijk geschieden waarbij aan AKaa business solutions een redelijke termijn zal worden gegund om alsnog haar verplichtingen na te komen. Herstelkosten van door opdrachtgever ingeschakelde derden vergoedt AKaa business solutions niet, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

 1. De totale aansprakelijkheid van AKaa business solutions, uit welke hoofde dan ook, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de op basis van die overeenkomst betaalde prijs [exclusief btw en exclusief de in deze prijs besloten prijs voor hardware componenten]. Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van 1 jaar of langer, dan wel indien AKaa business solutions het geleverde op basis van nacalculatie factureert, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen [exclusief btw] dat door opdrachtgever aan AKaa business solutions is betaald over de drie maanden voorafgaand aan het ontstaan van de schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  1. De aantoonbare redelijke kosten die opdrachtgever zou moeten maken om de prestatie van AKaa business solutions aan de overeenkomst te laten beantwoorden. Deze schade wordt echter niet vergoed indien de overeenkomst wordt ontbonden of indien de schade is te wijten aan opdrachtgever;
  2. Schade aan programmatuur en apparatuur, waaronder verstaan wordt: materiële beschadiging alsmede gebrekkig of niet functioneren;
  3. Materiële schade aan andere eigendommen van de andere partij en of een derde;
  4. Aantoonbare redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden.
  5. Aantoonbare redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.
 2. AKaa business solutions is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het missen van gegevens/data omdat de dienst niet door de opdrachtgever is ontvangen noch voor schade die het gevolg is van gegevens/data die via het netwerk zijn getransporteerd, noch voor schade veroorzaakt door dataverlies wegens o.a. server crash/hacken.
 3. Aansprakelijkheid van AKaa business solutions voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie en leegloop, is te allen tijde uitgesloten.
 4. Voorwaarden voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk [uiterlijk 1 jaar] na het ontstaan daarvan schriftelijk bij AKaa business solutions meldt.
 5. Opdrachtgever vrijwaart AKaa business solutions en medewerkers van AKaa business solutions voor alle aanspraken van derden, in het bijzonder voor aanspraak van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van en gebrek in een product of systeem dat door opdrachtgever aan een derden is geleverd en dat mede bestond uit door AKaa business solutions geleverde apparatuur, programmatuur, websites, databestand of andere materialen, behoudens indien en voor zover opdrachtgever bewijst dat de schade is veroorzaakt door die apparatuur, programmatuur, websites, databestanden en of andere materialen.
 6. Opdrachtgever kan gebruik maken van netwerken die direct of indirect verbonden zijn met het AKaa business solutions netwerk. Hiervoor geldt de voorwaarde dat opdrachtgever, zodra opdrachtgever zich toegang verschaft tot het netwerk van een derden, hij zich zal houden aan de wettelijke en overige voorwaarden, die op dat moment gelden voor het gebruik van dat netwerk. Van AKaa business solutions kan redelijkerwijs niet worden verlangd dat in dit lid genoemde voorwaarde aan opdrachtgever ter hand wordt gesteld. Opdrachtgever vrijwaart AKaa business solutions voor iedere vordering als gevolg van niet nakoming van het in dit lid bepaalde.
 7. De beperkingen van de aansprakelijkheid genoemd in de artikelen 9.2, 9.3, 9.4 en 9.5 zijn van overeenkomstig toepassing op vrijwaring.
 8. Opdrachtgever draagt het risico voor schade veroorzaakt door gebreken of ongeschiktheid van zaken die van hem afkomstig zijn of van een door opdrachtgever ingeschakelde hostingservice dan wel door hem zijn voorgeschreven of bij een door hem voorgeschreven leverancier moeten worden betrokken en voor de niet, niet tijdige of niet correcte levering van bedoelde zaken. Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade ten gevolge van onrechtmatig handelen van door opdrachtgever ingeschakelde nevenaannemers en hun hulppersonen.

Artikel 8. Vooruitbetaling zekerheidstelling

 1. AKaa business solutions is te allen tijde gerechtigd vooruitbetaling of zekerheidsstelling te verlangen, alvorens tot verrichting van haar prestatie over te gaan respectievelijk met die verrichting door te gaan. Indien opdrachtgever met de verlangde vooruitbetaling of zekerheidsstelling in gebreke blijft, vervalt de op AKaa business solutions rustende prestatieplicht, onverminderd het recht van AKaa business solutions op vergoeding van alle schade, kosten en interesten door opdrachtgever.

Artikel 9. Duur en beëindiging van de overeenkomst

 1. De termijn van de overeenkomst gaat in op de datum waarop AKaa business solutions start met het leveren van de dienst aan de opdrachtgever. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij anders is overeengekomen.
 2. Wanneer een overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan is deze niet tussentijds opzegbaar.
 3. De opdrachtgever kan na verlenging elke dag opzeggen. De opzegging zal effect krijgen een maand na ontvangst van de opzegging. Onder één maand opzegtermijn wordt verstaan uiterlijk de dag met hetzelfde nummer in de volgende maand.
 4. Opdrachtgever kan een opzegging mededelen via hetzelfde kanaal als waarlangs de overeenkomst is aangegaan. Opdrachtgever mag daarnaast ook schriftelijk opzeggen.
 5. Tenzij anders overeengekomen, kan de overeenkomst door de opdrachtgever zonder opgave van redenen en zonder betaling van een boete worden ontbonden binnen zeven [7] werkdagen na de totstandkoming van de overeenkomst. Opdrachtgever dient dit schriftelijk per e-mail binnen de gestelde termijn aan te geven aan AKaa business solutions.
 6. Het recht om de overeenkomst te ontbinden vervalt wanneer de uitvoering van de overeenkomst met toestemming van de opdrachtgever is begonnen voor de bedenktijd van zeven [7] werkdagen voorbij is.
 7. Indien na een beëindiging blijkt dat opdrachtgever een vergoeding verschuldigd is voor de periode tussen de laatste factuur en het moment van beëindiging, ontvangt opdrachtgever hiervoor een laatste factuur.
 8. AKaa business solutions heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of tussenkomst van een rechter met onmiddellijke ingang te beëindigen in het geval de opdrachtgever:
  1. Aan AKaa business solutions valse en/of verkeerde gegevens heeft doorgegeven;
  2. Heeft nagelaten juiste gegevens of wijzigingen [tijdig] door te geven;
  3. De overeenkomst onder valse voorwendselen is aangegaan;
  4. Surseance van betaling heeft aangevraagd of het surseance van betaling is verleend;
  5. Onder curatele of bewind is gesteld of op enige andere wijze het vrije beheer over zijn vermogen verliest, waaronder ook schuldsanering;
  6. Faillissement heeft aangevraagd of in staat van faillissement is verklaard;
  7. Komt te overlijden dan wel [bij rechtspersonen] wordt geliquideerd.
 9. AKaa business solutions heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen dan wel de toegang tot de dienst al dan niet tijdelijk te blokkeren als de opdrachtgevers één of meer van zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst en/of de aanvullende voorwaarden en/of de algemene voorwaarden niet nakomt.
 10. Rechten en plichten uit de overeenkomst tussen AKaa business solutions en opdrachtgever, die na hun aard en inhoud bestemd zijn om voort te duren, blijven onverminderd van kracht na beëindiging van de overeenkomst.

Artikel 10. Opschorten van diensten en eigendomsvoorbehoud

 1. In geval van een niet aan AKaa business solutions toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, worden de verplichtingen van AKaa business solutions opgeschort. Niet aan AKaa business solutions toerekenbare tekortkomingen zijn in ieder geval: storingen als gevolg van configuratiefouten van diensten of aanvullende diensten waarbij de verantwoordelijkheid van het beheer van de dienst bij de opdrachtgever ligt.
 2. Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van AKaa business solutions staan of indien de opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen daaromtrent alsmede aan zijn overige verplichtingen zoals opgenomen in dit artikel voldoet, is AKaa business solutions gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de opdrachtgever wel aan deze verplichtingen zal hebben voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging, dan wel de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden c.q. de [overige] schade die AKaa business solutions hierdoor mogelijk lijdt, zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 3. AKaa business solutions behoudt zich het recht voor de overeengekomen diensten tijdelijk op te schorten en/of het gebruik ervan te beperken indien:
  1. De opdrachtgever ter zake van bedoelde diensten in gebreke is ten aanzien van één van zijn verplichtingen jegens AKaa business solutions;
  2. De opdrachtgever door zijn handelen en/of nalaten direct gevaar oplevert voor het functioneren van het systeem van AKaa business solutions of dat van derde;
  3. Redelijkerwijs kan worden vermoed dat het ter beschikking stellen of laten bewerken door AKaa business solutions van gegevens en/of programmatuur onrechtmatig is;
  4. De verplichting tot betaling van de periodiek verschuldigde vergoedingen blijft gedurende de tijd van de opschorting bestaan, tenzij de reden van de opschorting niet aan opdrachtgever te wijten is.
 4. Tot het leveren van diensten wordt weer overgegaan, nadat opdrachtgever binnen een door AKaa business solutions gestelde termijn alsnog zijn verplichting is nagekomen en het ter zake vastgestelde bedrag voor weder indienststelling heeft voldaan.
 5. De afloopt van de in het vorige lid genoemde termijn wordt gezien als een voldoende zwaarwegende reden de overeenkomst met directe ingang op te zeggen.
 6. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur zoals analyses, documentatie, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij AKaa business solutions of diens licentiegevers. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal hij de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen.

Artikel 11. Rechten van intellectuele eigendom

 1. Het is opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de in het eerste lid genoemde werk te verwijderen of te wijzigen.
 2. Het is AKaa business solutions toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur dan wel websites. Indien AKaa business solutions door middel van technische bescherming de programmatuur heeft beveiligd, is het opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.
 3. Indien opdrachtgever in strijd handelt met bepaling 11.1,11.2,11.3 is hij aan AKaa business solutions, naast een schadevergoeding, een boete verschuldigd van € 2.500,00 voor iedere dag dat de inbreuk van de intellectuele eigendomsrechten van AKaa business solutions voortduurt.

Artikel 12. Abonnement, gebruik van de domeinnaam/hosting

 1. Indien is overeengekomen, dat AKaa business solutions voor opdrachtgever zal bemiddelen bij het verkrijgen van een domeinnaam, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.
 2. Het abonnement wordt aangegaan voor de looptijd van één jaar en stilzwijgend verlengd met één jaar. Hierbij wordt artikel 9.3 in acht genomen.
 3. De facturen voor het abonnement stuurt AKaa business solutions per e-mail aan de opdrachtgever. De opdrachtgever zorgt voor een geldig en bij AKaa business solutions bekend e-mailadres.

De opdrachtgever zorgt voor het regelmatig lezen van zijn e-mail.

 1. Het abonnement van een domeinnaam is inclusief aanvullende diensten zoals vermeld op de website.
 2. AKaa business solutions voert de domeinregistratie uit op de tenaamstelling zoals door de opdrachtgever opgegeven. Artikel 4.3 is onverkort van toepassing. Indien opdrachtgever de tenaamstelling wil wijzigen worden extra kosten in rekening gebracht.
 3. Indien opdrachtgever niet tijdig betaalt heeft AKaa business solutions het recht de domeinregistratie op te heffen. Mogelijk dat de opheffing binnen een aantal dagen ongedaan kan worden gemaakt. AKaa business solutions brengt hiervoor extra kosten in rekening.

Zodra de opheffing definitief is kan de domeinnaam door iedereen weer worden vastgelegd.

 1. Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam zijn afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, waaronder de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam. AKaa business solutions vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.
 2. Opdrachtgever kan uitsluitend uit de bevestigingsbrief van AKaa business solutions, waarin vermeld wordt dat de gevraagde domeinnaam is geregistreerd, het feit van registratie vernemen. Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van registratie.
 3. Domeinnamen worden geregistreerd op naam van opdrachtgever en opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van het domein en de domeinnaam. Opdrachtgever vrijwaart AKaa business solutions tegen iedere aanspraak van derden in verband met het gebruik van de domeinnaam, ook indien bij de verkrijging van de domeinnaam AKaa business solutions geen bemiddeling heeft verleend.

Artikel 13. Hosting

 1. AKaa business solutions draagt zorg voor het ter beschikking stellen van de hosting.
 2. Opdrachtgever zal alle voor [op]levering van de hosting noodzakelijke bescheiden, gegevens, informatiedragers en alle andere voor uitvoering noodzakelijke materialen volledig, deugdelijk en tijdig aan AKaa business solutions verstrekken.
 3. AKaa business solutions garandeert onder andere niet dat de telefoonlijnen, het internet, en/of andere netwerken optimaal gebruik en toegang bieden, wanneer AKaa business solutions van het gebruik en/of ter beschikkingstelling van deze verbinding afhankelijk is van derden telecommunicatieleveranciers.
 4. AKaa business solutions heeft geen verplichtingen ten aanzien van de beschikbaarheid, betrouwbaarheid, dan wel andere performances eisen ten aanzien van telefoonlijnen, het internet, en/of andere netwerken en de daaruit voortvloeiende voorzieningen, met uitzondering van het netwerk van AKaa business solutions.
 5. AKaa business solutions draagt zorg voor het up to date houden van de software lagen van de server, support omvat het geven van mondelinge [telefonisch] en schriftelijke [e-mail] adviezen met betrekking tot het gebruik en de werking van de geleverde producten.
 6. AKaa business solutions heeft het recht om haar systemen [netwerken] of gedeelte daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan. AKaa business solutions zal proberen een dergelijke buitengebruikstelling zo veel mogelijk buiten kantooruren om te laten plaatsvinden en zich inspannen om de opdrachtgever tijdig op de hoogte te stellen van de geplande buitengebruikstelling. AKaa business solutions is echter nooit aansprakelijk tot schadevergoeding voor schade in verband met zodanige buitengebruikstelling, nog zullen geplande werkzaamheden inbreuk kunnen maken op afgegeven beschikbaarheidsgaranties.
 7. AKaa business solutions streeft ernaar de dienst 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar te stellen en streeft daarbij naar een zo hoog mogelijke beschikbaarheid en kwaliteit van de diensten. AKaa business solutions kan echter niet garanderen dat de dienst te allen tijde zonder beperkingen of storingen zal functioneren.
 8. Het is de klant niet toegestaan door AKaa business solutions verstrekte gebruikersnamen en wachtwoorden aan derden over te dragen.
 9. Indien na oordeel van AKaa business solutions een gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van AKaa business solutions of andere klanten, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, slecht beveiligde systemen of activiteiten van virussen is AKaa business solutions gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.
 10. Opdrachtgever is gebonden aan de maximale hoeveelheid dataverkeer zoals beschreven in de overeenkomst. Bij overschrijding van deze hoeveelheid is AKaa business solutions bevoegd een extra bedrag op basis van nacalculatie in rekening te brengen of de diensten tijdelijk op te schorten. Voorafgaand aan de overschrijding van de overeengekomen dataverkeer wordt aan opdrachtgever per elektronische berichtgeving een waarschuwing verstuurd.
 11. AKaa business solutions kan haar dienstverlening het beste garanderen wanneer zij volledig beheer heeft over de domeinnaam, nameservers & webhosting. AKaa business solutions adviseert daarom bij gebruik van haar hostingdiensten om zowel de hosting, domeinnaal als nameserver diensten bij AKaa business solutions in eigen beheer onder te brengen, omdat anders in veel gevallen door AKaa business solutions problemen in de continuïteit van haar dienstverlening niet zelf kan oplossen.

Artikel 14. Gebruiksrecht

 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 11 verleent AKaa business solutions opdrachtgever, gedurende de looptijd van de overeenkomst, mits de gebruiker zijn verplichtingen uit overeenkomst nakomt, het niet exclusieve recht op het gebruik van de krachtens deze overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur zoals, CMS, analyses, documentatie, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan. Opdrachtgever zal de tussen partijen overeengekomen gebruiksbeperkingen steeds stipt naleven.
 2. AKaa business solutions verleent opdrachtgever het niet exclusieve recht op het gebruik van het CMS zolang de periodieke kosten door opdrachtgever worden voldaan.
 3. Het is opdrachtgever niet toegestaan de programmatuur en dragers waarop deze is vastgelegd te verkopen, te verhuren, te sublicentiëren, te vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen, ook niet indien de betreffende derde de programmatuur uitsluitend ten behoeve van klanten gebruikt. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
 4. Gedurende looptijd van de overeenkomst verkrijgt opdrachtgever het exclusieve niet overdraagbare recht op het gebruik van de website of domeinnaam. De eigendom hiervan berust bij AKaa business solutions, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 15. Geheimhouding

 1. Opdrachtgever verplicht zich tot geheimhouding omtrent alle vertrouwelijke informatie die zij over de onderneming van de wederpartij ontvangen. Opdrachtgever legt deze verplichting tevens op aan haar werknemers alsmede aan de door hen ingeschakelde derden, en hun werknemers, ter uitvoering van de overeenkomst tussen partijen.
 2. Opdrachtgever zal de inhoud van de rapporten, adviezen of andere al of niet schriftelijke uitingen van AKaa business solutions, die niet zijn opgesteld of gedaan met de strekking derden van de daarin neergelegde informatie te voorzien, niet openbaar maken, tenzij opdrachtgever daartoe schriftelijke toestemming van AKaa business solutions heeft verkregen.

Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval AKaa business solutions voor zichzelf in een administratieve-, civiele-, of strafprocedure optreedt waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.

 1. Indien opdrachtgever toerekenbaar tekort schiet in de uitvoering van dit artikel, verbeurt deze partij een zonder rechterlijke tussenkomst onmiddellijk opeisbare boete van € 50.000,00 per gebeurtenis. Onverminderd alle verdere rechten, waaronder die op nakoming en/of vergoeding van de door haar geleden schade.
 2. De geheimhoudingsplicht geldt tot tenminste twee [2] jaar na beëindiging van de overeenkomst of zoveel langer krachtens wettelijke regelingen.
 3. Zonder toestemming van AKaa business solutions is het opdrachtgever verboden de door AKaa business solutions verschafte gebruikersnaam of gebruikersnamen en wachtwoord[en] aan derden over te dragen.

Artikel 16. Garanties

 1. AKaa business solutions garandeert dat de door haar geleverde zaken van deugdelijk materiaal en met goed vakmanschap vervaardigd zijn. Mochten zich toch gebreken voordoen in de door AKaa business solutions geleverde zaken als gevolg van fabricage- of materiaalfouten, dan zal AKaa business solutions deze gebreken herstellen, doen herstellen, de voor herstel benodigde onderdelen beschikbaar stellen of de betrokken zaak in zijn geheel vervangen, al naar gelang en overeenkomstig de voor het betrokken artikel bij AKaa business solutions geldende of, bij gebreke daarvan, gebruikelijke garantievoorwaarden; voor zover uit de genoemde voorwaarden niet anders voortvloeit geldt de garantie gedurende drie [3] maanden na aflevering.
 2. AKaa business solutions kan als voorwaarde voor de nakoming van zijn garantieverplichtingen verlangen dat het voor garantie in aanmerking komende artikel franco aan een door AKaa business solutions op te geven adres wordt toegezonden of dat een opdracht tot regelmatig onderhoud wordt gegeven.

Het vorenstaande geldt ook voor onvolkomenheden in computerprogramma’s, onderdelen daarvan en/of applicaties daarop, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 1. Op producten die AKaa business solutions heeft verkregen van derden zal AKaa business solutions aan opdrachtgever nimmer verdergaande garantie behoeven te verlenen dan die welke de derde aan AKaa business solutions verleent.
 2. Op producten die door opdrachtgever zelf worden aangeleverd wordt door AKaa business solutions nimmer garantie verleend.
 3. Opdrachtgever kan geen aanspraak maken op garantie indien opdrachtgever in verzuim is jegens AKaa business solutions.

Indien achteraf het defect of de storing niet te wijten blijkt aan het niet goed functioneren van producten of diensten zoals geleverd door AKaa business solutions dan worden de volledige kosten voor reparatie aan opdrachtgever in rekening gebracht volgens de dan geldende tarieven van AKaa business solutions.

 1. Met inachtneming van het in artikel 14.1 bepaalde heeft AKaa business solutions, wanneer opdrachtgever een beroep doet op deze garantiebepaling, de keuze het defecte onderdeel te vervangen dan wel te repareren.

Artikel 17. Overmacht

 1. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat AKaa business solutions door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van AKaa business solutions kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel de overeenkomst worden beëindigd wanneer de overmacht situatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.
 2. AKaa business solutions is verplicht aan een opdrachtgever een met duur van de verstoring evenredige restitutie te geven van zijn abonnementsgeld tenzij dit redelijkerwijs met inachtneming van duur en omstandigheden niet van hem kan worden gevraagd.

Artikel 18. Wijziging algemene voorwaarden

 1. AKaa business solutions behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van dertig [30] dagen na bekendmaking van de wijziging op de website van AKaa business solutions of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Indien opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum.

Artikel 19. Bescherming en verwerving van persoonsgegevens

 1. AKaa business solutions verwerkt persoonsgegevens van de opdrachtgever in het kader van de uitvoering van de overeenkomst en ten behoeve van een goed beheer en exploitatie van haar systeem en [administratieve] beheerstaken. Deze verwerking bevat alle abonnement- en verkeersgegevens, is slechts toegankelijk voor AKaa business solutions en wordt niet aan derde verstrekt, tenzij AKaa business solutions in het kader van de dienst derde inschakelt, redenen heeft om de kredietwaardigheid van een opdrachtgever te doen onderzoeken, dan wel wanneer AKaa business solutions hiertoe krachtens de wet of een rechtelijke uitspraak verplicht is.
 2. De opdrachtgever heeft het recht op inzage als bedoeld in de wet bescherming persoonsgegevens ten aanzien van zijn persoonsgegevens zoals die door AKaa business solutions worden verwerkt.
 3. Opdrachtgever zal er zorg voor dragen dat de verantwoordelijke in de zin van de Wbp alle verplichtingen van de Wbp zal naleven.

Opdrachtgever vrijwaart AKaa business solutions voor alle aanspraken van derde die jegens AKaa business solutions mochten worden ingesteld op grond van de Wbp.

Artikel 20. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Het Weens koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Geschillen tussen de opdrachtgever en AKaa business solutions over totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot de door AKaa business solutions te leveren of geleverde dienst, kunnen zowel door de opdrachtgever als door AKaa business solutions aanhangig worden gemaakt bij een bevoegde Nederlandse rechter.

Laatst bijgewerkt op 28-05-2018